รับใช้บริการ คอยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ความมั่นคงปลอดภัย เป็นสิ่งที่คนเราทุกคนต้องการ นอกเหนือไปจากความต้องการด้านปัจจัยสี่ ความมั่นคงปลอดภัย ที่แต่ละคนต้องการอาจจะมีความแตกต่างออกไป บางคนอาจจะห่วงในด้านคุณภาพชีวิต ในขณะที่บางคนอาจจะห่วงไกลไปถึงฐานะความเป็นอยู่ ความมั่นคงในอนาคต แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันและยอมรับว่าความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐานที่คนเราต้องการ นั่นคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และหนึ่งในบรรดาทรัพย์สินที่อาจจะถือได้ว่า มีค่ามากสุดและผูกพันธ์กับชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว คือ บ้าน และทรัพย์สินภายในบ้าน เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มีความกดดันด้านเศษฐกิจ และสภาวะความเป็นอยู่สูง ปัญหาด้านสังคมและภัยอันตราย จากโจรผู้ร้าย จึงมีสูงตามไปด้วย ผู้คนจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญกับการหาทางป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงความเสียงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท เค.ที.จี 2009 จำกัด จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในบ้านจากบรรดาโจรผู้ร้าย หรืออย่างน้อยเพื่อเพิ่มความอุ่นใจ ให้แก่ลูกค้า
บริษัท เค.ที.จี 2009 จำกัด
บริษัท เค.ที.จี 2009 จำกัด
บริษัท เค.ที.จี 2009 จำกัด